Euroclas
Uprzejmie informujemy, że w konkursie ogłoszonym w dniu 01.12.2016 dotyczącym zakupu linii do łączenia elementów drewnianych na długość wybrana została oferta firmy FAMAD - Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o.

Linia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Czyżowice, 01.12.2016

Dane Zamawiającego:

  FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "EUROCLAS" KRZYSZTOF KUCZA
  ul. Nowa 28 A /
  44352 Czyżowice
  NIP: 6471588645

Nazwa i tryb zamówienia:

  Zamówienie na dostawę maszyn w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2. Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” realizowane jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Linii do łączenia elementów drewnianych na długość typ PDFD I (wersja jednoczopiarkowa automatyczna).
  Szczegółowe wymagania techniczne:
  min-max długość łączonych elementów: 170mm - 1200mm
  min-max szerokość łączonych elementów: 30mm-160mm
  max grubość łączonych elementów: 60mm
  max długość połączonego elementu: 6.600mm
  możliwość łączenia na kreskę i zygzak

CPV:

  42000000-6 Maszyny przemysłowe

Termin realizacji umowy:

  Zamawiający opracowuje wniosek o dofinansowanie przedmiotu zamówienia w ramach działania 3.2. RPO WSL. Wniosek zostanie złożony w Instytucji Pośredniczącej w terminie zgodnym z ogłoszonym konkursem tj. najpóźniej do dnia 28.02.2017 r. Podpisanie umowy na dostawę urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zapytania nastąpi pod warunkiem złożenia wniosku i w terminie nie wcześniejszym niż następny dzień po złożeniu tego wniosku o dofinansowanie.
  Oczekiwany termin dostawy maszyny powinien być nie późniejszy niż 30.06.2017.

Forma i termin składania ofert:

  Oferty powinny zostać w formie papierowej (przesłane pocztą, kurierem lub dostarczone osobiście), lub w formie elektronicznej na adres euroclas@euroclas.com.pl w terminie nie późniejszym niż 16.12.2016 godzina 15:00. Liczy się data wpływu oferty do firmy.
  Do oferty prosimy załączyć oświadczenie o braku powiązań zgodnie z wzorem.

Pozostałe zasady składania ofert:

  1. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu( wykluczenia):

  W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty są powiązani z Zamawiającym kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
   c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Kryteria oceny oraz warunki wyboru oferty:

  1. Kryteria formalne i dostępu – do dalszego postępowania dopuszczone zostaną wyłącznie oferty, które:
   a. wpłynęły do Zamawiającego w wymaganym terminie
   b. Oferent spełnia kryteria dostępu (warunki udziału w postępowaniu)
   c. Deklarowany czas realizacji usługi nie wykracza poza dzień 30.06.2017
  2. Kryteria wyboru ofert. Oferent może uzyskać max 100 pkt w ramach kryteriów punktowanych:
   a) Kryterium punktowane CENA NETTO
    maksymalna ilość punktów: 90 pkt
    Sposób obliczania: cena najniższa w postępowaniu/cena ocenianej oferty x 90
   b) Kryterium punktowane: DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI
    maksymalna liczba punktów: 10
    sposób obliczania:
    - gwarancja do 12 miesięcy włącznie: 0 pkt
    - gwarancja ponad 12 miesięcy 10 pkt
  3. Ocena ofert i wybór oferty: Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne i dostępu są oceniane. Wygrywa oferta z najwyższą liczbą punktów.

Pozostałe informacje:

  2. Niniejsze zapytanie może zostać unieważnione w dowolnym momencie – bez podania przyczyny